Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Gminy Świecie

posted Lut 01 2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu informuje, że w ramach świadczenia usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Gminy Świecie, istnieje możliwość jednoczesnego wywozu nieczystości z kilku zbiorników bezodpływowych z zastrzeżeniem, że:

  • zbiorniki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie (działka obok, działka naprzeciwko) i zbiorniki można opróżnić z tej samej alejki, bez przemieszczania pojazdu.

  • pojemność beczki pojazdu asenizacyjnego jest wystarczająca na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport w ramach jednego kursu samochodu.

Po wykonaniu usługi zostanie wystawiona jedna faktura (na Zleceniodawcę), w opisie której będzie informacja z jakich działek wywieziono nieczystości ciekłe.

Przypominamy o zapewnieniu drożności ciągów komunikacyjnych (usunięcie z alejek i dróg ogrodowych drzew, krzewów lub innych roślin, wycięcie gałęzi drzew wystających z ogródków działkowych). Obsługa pojazdu nie będzie informowała odrębnie każdego z użytkowników działek o takiej konieczności. W przypadku, gdy wjazd, czy też dojazd do poszczególnych działek nie będzie możliwy – nie będziemy realizować zleceń na wywóz nieczystości ciekłych.

ZWiK