Ścieki

Jakość

Ścieki

Odbierane poprzez system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz sieć przepompowni – ścieki kierowane są na Mechaniczną Oczyszczalnię Ścieków Komunalnych.

Oczyszczalnia pracuje od 1995 roku. Jej zadaniem jest mechaniczne podczyszczanie ścieków z Miasta i Gminy Świecie oraz Gminy Bukowiec. Zainstalowane pod ziemią zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków eliminują ze strumienia ścieków części pływające i piasek. Biologiczne oczyszczenie ścieków z miasta i gminy ujętych w system kanalizacji ma miejsce w Mondi S.A.

W 2015 r. przeprowadzono modernizację Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych. W ramach zadania:

  • rozbudowano i przebudowano budynek technologiczny Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków, powiększając zaplecze socjalne oraz dostawiając pomieszczenie do ustawienia płuczki piasku,
  • wymieniono oba ciągi technologiczne urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskowniki o przepustowości 120 l/s każdy, posiadające system flotacji i separacji tłuszczu, wyposażone w zintegrowany system płukania skratek zapewniający redukcję rozpuszczalnych części organicznych,
  • dostawiono płuczkę piasku, której zadaniem jest wypłukiwanie części organicznych zawartych w częściowo odwodnionym, zanieczyszczonym piasku,
  • przeprowadzono remont drogi dojazdowej do miejskiej mechanicznej oczyszczalni ścieków, poprawiając bezpieczeństwo dojazdu do obiektu i punktu zlewnego.

Każdego dnia podczyszczamy mechanicznie ponad 4000 m3 ścieków.

Oczyszczalnia przyjmuje również nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych dowożone wozami asenizacyjnymi.