Wodomierze

Wodomierze

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – KROK PO KROKU

Odczyt wodomierza

Odczyty wodomierzy oraz rozliczenie należności z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków odbywa się w terminach określonych w umowie na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązujących taryfach oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Odczyty wykonywane są przez Pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu w jednomiesięcznych i dwumiesięcznych okresach obrachunkowych.

Jeżeli Naszemu pracownikowi nie udało się zastać nikogo w domu – zostawia wiadomość z numer telefonu, pod który należy dzwonić i podać stan wodomierza (wodomierzy).

Stan wodomierza można również podać telefonicznie bezpośrednio do Działu Rozliczeń:

 • pod numerem tel. 52 3324596 wew. 34,
 • e-mailem: rozliczenia@zwik.com.pl
 • przez naszą stronę internetową.

Jak prawidłowo odczytać wskazania wodomierza?

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody wskazują nam cyfry na czarnych polach. Cyfry w polach czerwonych oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dokonując odczytu podajemy tylko cyfry z czarnych pól.

WAŻNE!
Wskazanie wodomierza przekazane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym
.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego przez Przedsiębiorstwo z przyczyn dotyczących Odbiorcy Usług, faktury będą wystawiane w terminie przypadającym na datę odczytu. Wówczas ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody/ilości odprowadzonych ścieków z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Odczyt elektroniczny

Część wodomierzy wyposażona jest w nakładki służące do zdalnego, radiowego odczytu. Odczyty wykonywane osobiście przez pracownika ZWiK, zostały zastąpione zdalnym, elektronicznym odczytem wodomierza. Zaletą tej zmiany jest m.in. możliwość dokonania odczytu zdalnie bez konieczności wchodzenia pracownika ZWiK do budynku. Ta forma odczytu zapewnia wyeliminowanie pomyłek i daje możliwość odczytu wodomierzy zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych. Zapisy umowy, które dotyczą wodomierza, mają zastosowanie również do zamontowanych nakładek, tzn. nie może być ona zdejmowana, przemieszczana itp.

Wodomierz dodatkowy - ogrodowy

Większość naszych Odbiorców usług, korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik – tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w nieruchomości. Wtedy ilość odprowadzonych ścieków ustala się, jako równą ilości pobranej wody zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku. Za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki trzeba oczywiście zapłacić.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu może pomniejszyć opłatę za ścieki pomniejszając ich ilość o ilość wody bezpowrotnie zużytej, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który pokaże, ile zużyliśmy jej np. przy podlewaniu ogródka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

„W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:

 • woda zużywana jest do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowiec nie tworzący ścieków,
 • na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody (hodowla zwierząt, cele rolnicze)
 • woda wykorzystywana jest do podlewania ogrodu, boiska itp.

Procedura montażu wodomierza dodatkowego – woda bezpowrotnie zużyta KROK PO KROKU

 • KROK 1 – Pobrać ze strony internetowej lub w Dziale technicznym – WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO – OGRODOWEGO – zapoznać się z nimi.
 • KROK 2 – Wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych określonych w warunków technicznych lub zlecić wykonanie instalacji/wymiany wodomierza dodatkowego Spółce.
 • KROK 3 – Zgłosić do ZWIK Sp. z. o.o. wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego (we własnym zakresie) w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia.
  • e-mailowo na adres techniczny@zwik.com.pl
  • telefonicznie 52 3324596 wew. 35
  • osobiście w Dziale technicznym Pokój nr 4

ODBIÓR INSTALACJI I PLOMBOWANIE JEST USŁUGĄ ODPŁATNĄ.

UWAGA!!!

Jednocześnie informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego.

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO – OGRODOWEGO na terenie GMINY ŚWIECIE

 1. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.
 2. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,6 m nad posadzką, w takiej pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
 3. Wielkość podlicznika wody zimnej określa się na .Ф….15..mm.
 4. Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie z wymogami producenta dla danego typu wodomierza.
 5. Wodomierz w instalacji wodomierzowej należy zabudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 6. Dopuszcza się 2 lokalizacje wodomierza dodatkowego:
 • zestaw wodomierzy umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu poboru wody jest widoczny na całej długości
 • zestaw wodomierzowy umieszczony jest przed punktem poboru wody (zaworem czerpalnym) w odległości nie większej niż 2 m od tego punktu.
 1. Za miejscem montażu podlicznika, do wyjścia instalacji nie może znajdować się żaden punkt poboru wody.
 2. W celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór spustowy, umiejscowiony na odcinku instalacji za wodomierzem dodatkowym.
 3. Podejście wodomierzowe powinno posiadać zawory odcinające.
 4. Po wykonaniu montażu należy zgłosić wodomierz do odbioru technicznego i oplombowania podejścia wodomierzowego:
 • osobiście – pokój nr 4 DZIAŁ TECHNICZNY,
 • telefonicznie – 52 3324596 wew. 35
 1. Koszty montażu, eksploatacji, napraw oraz legalizacji wodomierza ponosi Odbiorca usług zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
 2. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat.
 3. Właściciel nieruchomości, administrator zapewnia jednoczesny odczyt wszystkich wodomierzy. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje ZWiK Sp. z o.o. w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
 4. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej zgodnie z stawkami wymienionymi w aktualnie obowiązującej taryfie.
 5. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
 6. Czynności wymienione w pkt. 11 podlegają opłacie zgodnie z obowiązującą taryfą. Warunkiem dokonywania rozliczeń wodomierza dodatkowego jest posiadanie przez odbiorcę protokołu odbioru montażu i zaplombowania podlicznika oraz opłacenie zaplombowania.
 7. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków.

UWAGA!!! Wodomierz odliczający zainstalujesz na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy to się opłaci. Może się okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z DZIAŁEM TECHNICZNYM.