Inne usługi

Inne usługi

Jak zlecić usługę?

ZWiK Sp. z o.o., poza standardową usługą dostarczania wody i odprowadzania ścieków za pośrednictwem posiadanej infrastruktury, oferuje również usługi dodatkowe:

Wykonanie przyłączy wod-kan oraz podłączeń do sieci wod-kan

W celu wykonania przyłączy wod-kan oraz podłączenia do sieci wod-kan należy:

 • pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. „Zlecenie wykonania przyłączenia do sieci” ;
 • zabrać ze sobą projekt przyłączy (plan zagospodarowania działki), dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dowód osobisty.

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w DZIALE TECHNICZNYM mieszczący się w POKOJU NR 4 w siedzibie spółki przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00.

Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (wywóz nieczystości ciekłych, wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, dowóz wody przemysłowej)

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów informujemy, że ZWiK Sp. z o.o. świadczy usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb), wywozu osadów z POŚ zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie, awaryjnego udrażniania i czyszczenia kanalizacji czy dowozu wody przemysłowej.

Dysponujemy dwoma pojazdami asenizacyjnymi:

 • MAN KAN-RO LTD. o pojemności zbiornika na nieczystości 3000 l
 • MAN KAISER o pojemności zbiornika na nieczystości 6000 l

Oba pojazdy spełniają wymagania techniczne określone w stosownych ustawach oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617). Posiadane pojazdy są szczelne, czyste, oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz posiadają aktualne potwierdzenie przeglądu technicznego dopuszczającego do ruchu drogowego. Wyposażone są w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik. Posiadają sprawne zawory oraz szczelne, elastyczne węże z łącznikami. Urządzenie ssąco-płuczące zainstalowane na podwoziu posiada dwa zbiorniki – na wodę czystą i nieczystości ciekłe. Pozwala to na większą elastyczność usług, oraz pełniejszą i sprawniejszą obsługę klienta. Liczba i stan techniczny posiadanych pojazdów pozwala zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu posiada własny punkt zlewny dla nieczystości ciekłych, zapewniający pomiar objętości dowożonych ścieków, hermetyczny ich zrzut oraz separowanie nieczystości stałych. Odbiór nieczystości w stacji zlewnej odbywa się z zachowaniem wymagań określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U.2002.188.1576).

Usługi można zlecić pod następującymi numerami telefonów:

Dział Techniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) 52 33 24 596 wew. 35 i 36

Dyspozytor ZWiK Sp. z o.o. (całą dobę) 52 33 24 596 lub 604 156 539

Terminy wykonania zlecenia uzgadniane są telefonicznie. O ile nie wystąpiły poważniejsze awarie większość zleceń realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

W trakcie wykonywania usługi wymagana jest obecność osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.

Cennik usług – w zakładce CENNIK

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie z §17 ust. 1 i 2 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” wprowadzonego Uchwałą Nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r.:

 • Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych jest uzależniona od ich pojemności oraz ilości zużytej wody (z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody)”
 • „Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości powinno następować z taką częstotliwością i w taki sposób, by zagwarantować, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych oraz odbywać się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.”

Na całkowity koszt usług wywozu nieczystości ciekłych (ścieków z szamba) składają się:

 • opróżnienie i wywóz pojazdem asenizacyjnym do 3 m3 lub do 6 m3 (wg cennika – liczona za kurs),
 • oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych zależnie od rodzaju bytowych lub przemysłowych (wg cennika – liczona za każdy m3 w oparciu o przepływomierz zainstalowany w punkcie zlewnym),
 • stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (wg cennika – za każdy 1 km).

Przykładowa faktura za usługę opróżnienia pojazdem do 6m6

Przykładowa faktura za usługę opróżnienia pojazdem do 3m3

Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z §18 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” wprowadzonego Uchwałą Nr 223/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r.:

„W przypadku, gdy nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oczyszczane są w przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości obowiązany jest do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni oraz respektowania zasad instrukcji obsługi. W przypadku braku wytycznych, co do częstotliwości i sposobu usuwania osadu zgromadzonego w osadniku, przyjmuje się, że osad powinien być usuwany przez wyspecjalizowaną firmę nie rzadziej, niż 1 raz na 3 lata.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na terenie GMINY ŚWIECIE świadczy usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych (szlamów) z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na całkowity koszt usług czyszczenia przydomowej oczyszczalni ścieków składają się:

 • opróżnienie i wywóz pojazdem asenizacyjnym do 3m3 (wg cennika – liczona za kurs),
 • zagospodarowanie 1m3 osady/szlamu z POŚ (wg cennika – liczona za każdy m3 w oparciu o przepływomierz zainstalowany w punkcie zlewnym, zaokrąglając co 0,5 m3 w górę),
 • stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (wg cennika za każdy 1 km).

Przykładowa faktura za usługę 

Udrażnianie kanalizacji

Wykonujemy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych:

 • czyszczenie sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • udrażnianie kanałów.

Za wszelkie niedrożności rynien, studzienek wpustowych (krat) zlokalizowanych w obrębie osiedla czy podwórka odpowiada właściciel budynku lub administrator.

Usunięcia awarii dokonujemy tylko i wyłącznie po zgłoszeniu przez właściciela lub administratora posesji. W związku z powyższym spółdzielcy, dzierżawcy, najemcy mieszkań winni zgłaszać wszelkie zauważone niedrożność kanalizacji (zapchane liśćmi i błotem kraty, wybijające studzienki kanalizacyjne) do właściciela lub administratora budynku.

UWAGA! Użycie sprzętu samochodowego wymaga powierzchni utwardzonej terenu. Konieczny jest dostęp do studni rewizyjnych podczas wykonywania usługi.

Na całkowity koszt usług udrażniania składają się:

 • praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (MAN KAN-RO) lub praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem (MAN KAISER) – wg cennika – liczona za godzinę (przy czym minimalna stawka to 0,5 godziny),
 • stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (wg cennika za każdy 1 km),
 • w przypadku czyszczenia kanałów – ewentualne zagospodarowanie 1m3 osadu (wg cennika – liczona za każdy m3 w oparciu o przepływomierz zainstalowany w punkcie zlewnym, zaokrąglając co 0,5 m3 w górę).

Płatność za wykonaną usługę ustalona zostanie na podstawie zlecenia podpisanego w obecności kierowcy lub pracownika obsługi pojazdu. Do wykonanej usługi doliczony zostanie podatek VAT.

Dowóz wody przemysłowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu świadczy usługi dowozu wody przemysłowej. Woda dowożona jest z przeznaczeniem na cele budowlane.

Z UWAGI NA FAKT, ŻE TRANSPORT WODY ODBYWA SIĘ SAMOCHODEM ASENIZACYJNYM – WODA TA NIE NADAJE SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA ANI TEŻ DO BASENÓW.

Samochód może dowieźć jednorazowo 2 m3 wody przemysłowej.

Informacje dla firm świadczących usługi asenizacyjne

Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków świadczy usługi w zakresie przyjmowania do stacji zlewnej ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Dowóz ścieków pojazdami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu umowy ze ZWiK Sp. z o.o.

Zawarcie umowy na przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej - krok po kroku

KROK 1. Złożenie wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych.

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych możesz dostarczyć do Działu technicznego bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.
Do wniosku należy dołączyć aktualne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, tj.:

 • zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej/wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS;
 • NIP;
 • REGON;
 • decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w treści zezwolenia powinna być wskazana nazwa zlewni);
 • w przypadku, gdy zrzuty będą dotyczyły ścieków przemysłowych – należy dostarczyć aktualne wyniki badań tych nieczystości ciekłych.

KROK 2. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej a następnie prześlemy ją pocztą albo zaprosimy w celu jej podpisania (zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku).

KROK 3. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.

Podczas pierwszej wizyty w punkcie zlewnym otrzymasz identyfikatory umożliwiające wjazd Twoich samochodów dowożących nieczystości ciekłe na teren Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych i ich zrzut w punkcie zlewnym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 52 3324596 wew. 35.