Inne usługi

Inne usługi

Jak zlecić usługę?

ZWiK Sp. z o.o., poza standardową usługą dostarczania wody i odprowadzania ścieków za pośrednictwem posiadanej infrastruktury, oferuje również usługi dodatkowe:

Wykonanie przyłączy wod-kan oraz podłączeń do sieci wod-kan

W celu wykonania przyłączy wod-kan oraz podłączenia do sieci wod-kan należy:

 • pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. „Zlecenie wykonania przyłączenia do sieci” ;
 • zabrać ze sobą projekt przyłączy (plan zagospodarowania działki), dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dowód osobisty.

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w DZIALE TECHNICZNYM (na BIUROFONIE wybrać nr 4) w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 

Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (wywóz nieczystości ciekłych, wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, dowóz wody przemysłowej)

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów informujemy, że ZWiK Sp. z o.o. świadczy usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb), wywozu osadów z POŚ zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie, awaryjnego udrażniania i czyszczenia kanalizacji czy dowozu wody przemysłowej.

Dysponujemy dwoma pojazdami asenizacyjnymi:

 • MAN KAISER MORO o pojemności zbiornika na nieczystości 5500 l
 • MAN KAISER o pojemności zbiornika na nieczystości 6000 l

Oba pojazdy spełniają wymagania techniczne określone w stosownych ustawach oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Posiadane pojazdy są szczelne, czyste, oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz posiadają aktualne potwierdzenie przeglądu technicznego dopuszczającego do ruchu drogowego. Wyposażone są w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik. Posiadają sprawne zawory oraz szczelne, elastyczne węże z łącznikami. Urządzenie ssąco-płuczące zainstalowane na podwoziu posiada dwa zbiorniki – na wodę czystą i nieczystości ciekłe. Pozwala to na większą elastyczność usług, oraz pełniejszą i sprawniejszą obsługę klienta. Liczba i stan techniczny posiadanych pojazdów pozwala zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu posiada własny punkt zlewny dla nieczystości ciekłych, zapewniający pomiar objętości dowożonych ścieków, hermetyczny ich zrzut oraz separowanie nieczystości stałych. Odbiór nieczystości w stacji zlewnej odbywa się z zachowaniem wymagań określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Usługi można zlecić pod następującymi numerami telefonów:

DYSPOZYTOR ZWiK Sp. z o.o. (całą dobę) 52 33 24 596 lub 604 156 539

Terminy wykonania zlecenia uzgadniane są telefonicznie. O ile nie wystąpiły poważniejsze awarie większość zleceń realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

W trakcie wykonywania usługi wymagana jest obecność osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.

Cennik usług – w zakładce CENNIK

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 • art.  5.  ust 1. pkt 2, 3a i 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…)
  2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
 • Art.  6.  ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (…) – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawierane są na Państwa wniosek (DRUK).
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie z §25 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” wprowadzonego Uchwałą Nr 208/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r.:

 • Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych jest uzależniona od ich pojemności oraz ilości zużytej wody, określonej na podstawie danych wodomierza, a w przypadku jego braku – na podstawie przeciętnych norm zużycia wody przypadających na 1 osobę, wynikających z odrębnych przepisów, z uwzględnieniem wody zużytej bezpowrotnie.”
 • „Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości powinno następować systematycznie oraz z taką częstotliwością i w taki sposób, by zagwarantować, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.”
 • „Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości powinno odbywać się nie rzadziej, niż co 4 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 4.”
 • „Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe powinno odbywać się nie rzadziej, niż 1 raz na rok.”

Usługę wywozu nieczystości ciekłych można zlecić pod następującymi numerami telefonów:

DYSPOZYTOR ZWiK Sp. z o.o. (całą dobę) 52 33 24 596 lub 604 156 539

Terminy wykonania zlecenia uzgadniane są telefonicznie. O ile nie wystąpiły poważniejsze awarie większość zleceń realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

W trakcie wykonywania usługi wymagana jest obecność osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.

Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z §26 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” wprowadzonego Uchwałą Nr 208/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r.:

„W przypadku, gdy nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oczyszczane są w przydomowej oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości obowiązany jest do prawidłowego jej użytkowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji eksploatacji oczyszczalni.”

„Usuwanie komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni powinno odbywać się nie rzadziej, niż 1 raz na rok lub częściej, jeżeli wynika to z częstotliwości określonej przez producenta i zawartej w instrukcji eksploatacji oczyszczalni.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na terenie GMINY ŚWIECIE świadczy usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych (szlamów) z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków można zlecić pod następującymi numerami telefonów:

DYSPOZYTOR ZWiK Sp. z o.o. (całą dobę) 52 33 24 596 lub 604 156 539

Terminy wykonania zlecenia uzgadniane są telefonicznie.

W trakcie wykonywania usługi wymagana jest obecność osoby uprawnionej do podpisania zlecenia.

Udrażnianie kanalizacji

Wykonujemy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych:

 • czyszczenie sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • udrażnianie kanałów.

Za wszelkie niedrożności rynien, studzienek wpustowych (krat) zlokalizowanych w obrębie osiedla czy podwórka odpowiada właściciel budynku lub administrator.

Usunięcia awarii dokonujemy tylko i wyłącznie po zgłoszeniu przez właściciela lub administratora posesji. W związku z powyższym spółdzielcy, dzierżawcy, najemcy mieszkań winni zgłaszać wszelkie zauważone niedrożność kanalizacji (zapchane liśćmi i błotem kraty, wybijające studzienki kanalizacyjne) do właściciela lub administratora budynku.

UWAGA! Użycie sprzętu samochodowego wymaga powierzchni utwardzonej terenu. Konieczny jest dostęp do studni rewizyjnych podczas wykonywania usługi.

Na całkowity koszt usług udrażniania składają się:

 • praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (MAN KAISER MORO) lub praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem (MAN KAISER) – wg cennika – liczona za godzinę (przy czym minimalna stawka to 0,5 godziny),
 • stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (wg cennika za każdy 1 km),
 • w przypadku czyszczenia kanałów – ewentualne zagospodarowanie 1m3 osadu (wg cennika – liczona za każdy m3 w oparciu o przepływomierz zainstalowany w punkcie zlewnym, zaokrąglając co 0,5 m3 w górę).

Płatność za wykonaną usługę ustalona zostanie na podstawie zlecenia podpisanego w obecności kierowcy lub pracownika obsługi pojazdu. Do wykonanej usługi doliczony zostanie podatek VAT.

Dowóz wody przemysłowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu świadczy usługi dowozu wody przemysłowej. Woda dowożona jest z przeznaczeniem na cele budowlane.

Z UWAGI NA FAKT, ŻE TRANSPORT WODY ODBYWA SIĘ SAMOCHODEM ASENIZACYJNYM – WODA TA NIE NADAJE SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA ANI TEŻ DO BASENÓW.

Samochód może dowieźć jednorazowo 2 m3 wody przemysłowej.

Informacje dla firm świadczących usługi asenizacyjne

Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków świadczy usługi w zakresie przyjmowania do stacji zlewnej ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Dowóz ścieków pojazdami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu umowy ze ZWiK Sp. z o.o.

Zawarcie umowy na przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej - krok po kroku

KROK 1. Złożenie wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych.

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych (DRUK) możesz dostarczyć do Działu technicznego bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub e-mailem, dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt.
Do wniosku należy dołączyć aktualne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, tj.:

 • zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej/wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS;
 • NIP;
 • REGON;
 • decyzji pozwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w treści zezwolenia powinna być wskazana nazwa zlewni);
 • w przypadku, gdy zrzuty będą dotyczyły ścieków przemysłowych – należy dostarczyć aktualne wyniki badań tych nieczystości ciekłych.

KROK 2. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Na podstawie złożonych dokumentów przygotujemy umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej a następnie prześlemy ją pocztą albo zaprosimy w celu jej podpisania (zgodnie z Twoją dyspozycją zaznaczoną na wniosku).

KROK 3. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych.

Gdy już posiadasz podpisaną obustronnie umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych możesz dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.

Podczas pierwszej wizyty w punkcie zlewnym otrzymasz identyfikatory umożliwiające wjazd Twoich samochodów dowożących nieczystości ciekłe na teren Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych i ich zrzut w punkcie zlewnym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 52 3324596 wew. 35.