Umowy

Umowy

Umowy - podstawy prawne

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/użytkownikiem nieruchomości a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu  wynika z:

 • art. 6 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 tj.)
 • §8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie wprowadzonego Uchwałą Nr 38/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zobacz szczegóły

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 tj.) 

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn. zm.) Konsumentem jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.):

Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:

 • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
 • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej,
 • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, które celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.”

INFORMACJA KONSUMENCKA

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie wprowadzony Uchwałą Nr 38/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r.

Par. 8 ust. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie.

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

W zależności od świadczonych usług zawieramy następujące umowy:

Rodzaje umów

„Umowa o zaopatrzenie w wodę”- jeśli nieruchomość jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągowym.

„Umowa na odprowadzenie ścieków” – jeśli z nieruchomości odprowadzamy WYŁĄCZNIE ścieki oraz gdy brak jest urządzenia pomiarowego (ilość ścieków ustala się w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody). Rozliczenie odbywa na podstawie § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70)  przy uwzględnieniu informacji, które podałeś w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią umowy o odprowadzanie ścieków.

„Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, jeśli nieruchomość jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustalamy jako równą ilości pobranej wody.

Zawarcie umowy - kiedy i jak?

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy ze ZWiK Sp. z o.o. przez użytkowników);
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 • zamontowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym.

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

Klienci indywidualni/Osoby fizyczne

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK);
 • dowód osobisty,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; UWAGA! W przypadku, gdy nieruchomość (zasilana jednym przyłączem wodociągowym z jednym wodomierzem) stanowi współwłasność, umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawierana jest ze wszystkimi współwłaścicielami nieruchomości łącznie. Umowa może być również zawarta z jednym współwłaścicielem, który będzie posiadał pisemne upoważnienie (DRUK – pełnomocnictwo) pozostałych współwłaścicieli i ich zgody na zawarcie takiej umowy. WSPÓŁWŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI OTRZYMUJĄ JEDNĄ FAKTURĘ WYSTAWIONĄ NA PODSTAWIE WSKAZAŃ WODOMIERZA GŁÓWNEGO. SPOSÓB ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z FAKTURY ODBIORCY USŁUG UZGADNIAJĄ MIĘDZY SOBĄ.
 • zgoda właściciela/i nieruchomości na zawarcie umowy, jeśli umowa najmu/dzierżawy nie zawiera postanowień w tym zakresie,
 • pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela,
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.)

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

PAMIĘTAJ! W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne)

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

Spółki cywilne

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK);
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę cywilną lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • umowa spółki cywilnej;
 • aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

Wspólnoty Mieszkaniowe

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK);
 • odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Zmiana umowy - kiedy i jak?

Nadanie numeru nieruchomości, jego zmiana, zmiana adresu zamieszkania i adresu do korespondencji wymaga zachowania formy pisemnej.

Zmiana umowy - szczegóły

Jeśli chcesz zmienić dane Odbiorcy usług:

 • zgłoś zmianę danych osobiście w Dziale technicznym na stosownym formularzu (DRUK);
 • prześlij zgłoszenie pocztą na adres: ZWiK Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie;

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zgłoszenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu. Do zgłoszenia dołącz kserokopie lub skan dokumentu potwierdzającego zmianę danych.

Zobacz jakie dokumenty powinieneś dostarczyć, w przypadku zmiany:

 • nazwiska – dołącz kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię aktu małżeństwa;
 • nazwy firmy – dołącz aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • adres siedziby firmy – dołącz aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • adres przyłącza – dołącz decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych.

PAMIĘTAJ! Zmiany danych Odbiorcy Usług zawartych w umowie, może dokonać Odbiorca Usług lub osoba pisemnie upoważniona przez Odbiorcę Usług.

Rozwiązanie umowy - kiedy i jak?

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków rozwiązujemy w przypadku:

 • sprzedaży/likwidacji nieruchomości,
 • utraty dotychczasowego tytułu prawnego do nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i na którą podpisana jest umowa.

Rozwiązanie umowy - szczegóły

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, w każdym czasie, na podstawie porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy.

Zgodnie z oraz §16 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie wprowadzonego Uchwałą Nr 355/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r. umowa wygasa w przypadku:

 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta,
 • utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości, z chwilą zawiadomienia przedsiębiorstwa o utracie tego prawa.

Rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy uprawnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług (zamknięcie przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZWIĄZANIA UMOWY:

Z powodu SPRZEDAŻY budynku:

Sprzedający:

 • pisemny wniosek o rozwiązanie umowy, z nazwą i adresem osoby przejmującej nieruchomość (16 – Wniosek zmiana danych/rozwiązanie umowy)
 • tytuł prawny zbycia nieruchomości
 • protokół zdawczo-odbiorczy z numerami i stanami wodomierzy podpisany przez Stronę Zdającą i Przejmującą – w celu otrzymania ostatecznego rozliczenia.

Kupujący: dokumenty wymagane przy ZAWARCIU UMOWY O DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Z powodu WYBURZENIA budynku:

 • pisemny wniosek o rozwiązanie umowy (16 – Wniosek zmiana danych/rozwiązanie umowy)

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu.