Umowy

Umowy

Umowy - podstawy prawne

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/użytkownikiem nieruchomości a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu  wynika z:

 • art. 6 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • §7 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie wprowadzonego Uchwałą Nr 272/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 16 września 2021 r.

Zobacz szczegóły

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Konsumentem jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:

 • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
 • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej,
 • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, które celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.”

INFORMACJA KONSUMENCKA

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie 

§7 ust. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 8 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

W zależności od świadczonych usług zawieramy następujące umowy:

Rodzaje umów

„Umowa o zaopatrzenie w wodę”- jeśli nieruchomość jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągowym.

„Umowa na odprowadzenie ścieków” – jeśli z nieruchomości odprowadzamy WYŁĄCZNIE ścieki oraz gdy brak jest urządzenia pomiarowego (ilość ścieków ustala się w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody). Rozliczenie odbywa na podstawie § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przy uwzględnieniu informacji, które podałeś w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią umowy o odprowadzanie ścieków.

„Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”, jeśli nieruchomość jest podłączona do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustalamy jako równą ilości pobranej wody.

Zawarcie umowy - kiedy i jak?

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy ze ZWiK Sp. z o.o. przez użytkowników);
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 • zamontowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym.

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

Klienci indywidualni/Osoby fizyczne

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK);
 • dowód osobisty,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; UWAGA! W przypadku, gdy nieruchomość (zasilana jednym przyłączem wodociągowym z jednym wodomierzem) stanowi współwłasność, umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawierana jest ze wszystkimi współwłaścicielami nieruchomości łącznie. Umowa może być również zawarta z jednym współwłaścicielem, który będzie posiadał pisemne upoważnienie (DRUK – pełnomocnictwo) pozostałych współwłaścicieli i ich zgody na zawarcie takiej umowy. WSPÓŁWŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI OTRZYMUJĄ JEDNĄ FAKTURĘ WYSTAWIONĄ NA PODSTAWIE WSKAZAŃ WODOMIERZA GŁÓWNEGO. SPOSÓB ROZLICZANIA NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z FAKTURY ODBIORCY USŁUG UZGADNIAJĄ MIĘDZY SOBĄ.
 • zgoda właściciela/i nieruchomości na zawarcie umowy, jeśli umowa najmu/dzierżawy nie zawiera postanowień w tym zakresie,
 • pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel właściciela,
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.)

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

PAMIĘTAJ! W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne)

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK),
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Spółki cywilne

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK);
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi   wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę cywilną lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • umowa spółki cywilnej;
 • aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Wspólnoty Mieszkaniowe

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK);
 • odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4) lub wysłać pocztą na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowej 3, 86-100 Świecie.
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przygotujemy dla Państwa stosowną umowę.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Zmiana umowy - kiedy i jak?

Nadanie numeru nieruchomości, jego zmiana, zmiana adresu zamieszkania i adresu do korespondencji wymaga zachowania formy pisemnej.

Zmiana umowy - szczegóły

Jeśli chcesz zmienić dane Odbiorcy usług:

 • zgłoś zmianę danych osobiście w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Parkowej 3 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00 – 15:00 (na BIUROFONIE wybrać nr 4 – DZIAŁ TECHNICZNY) na stosownym formularzu (DRUK);
 • prześlij zgłoszenie pocztą na adres: ZWiK Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie;
 • prześlij zgłoszenie e-mailem na adres: techniczny@zwik.com.pl

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zgłoszenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu. Do zgłoszenia dołącz kserokopie lub skan dokumentu potwierdzającego zmianę danych.

Zobacz jakie dokumenty powinieneś dostarczyć, w przypadku zmiany:

 • nazwiska – dołącz kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię aktu małżeństwa;
 • nazwy firmy – dołącz aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • adres siedziby firmy – dołącz aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • adres przyłącza – dołącz decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych.

PAMIĘTAJ! Zmiany danych Odbiorcy Usług zawartych w umowie, może dokonać Odbiorca Usług lub osoba pisemnie upoważniona przez Odbiorcę Usług.

Dodatkowe informacje po numerem telefonu: 52 3324596 wew. 35.

Rozwiązanie umowy - kiedy i jak?

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków rozwiązujemy w przypadku:

 • sprzedaży/likwidacji nieruchomości,
 • utraty dotychczasowego tytułu prawnego do nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i na którą podpisana jest umowa.

Rozwiązanie umowy - szczegóły

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, w każdym czasie, na podstawie porozumienia stron.

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy.

Rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy uprawnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług (zamknięcie przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZWIĄZANIA UMOWY:

Z powodu SPRZEDAŻY budynku:

Sprzedający:

 • pisemny wniosek o rozwiązanie umowy, z nazwą i adresem osoby przejmującej nieruchomość (DRUK)
 • tytuł prawny zbycia nieruchomości
 • protokół zdawczo-odbiorczy z numerami i stanami wodomierzy podpisany przez Stronę Zdającą i Przejmującą – w celu otrzymania ostatecznego rozliczenia.

Kupujący: dokumenty wymagane przy ZAWARCIU UMOWY O DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Z powodu WYBURZENIA budynku:

 • pisemny wniosek o rozwiązanie umowy (DRUK)

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu.