Klient

Zakładka przeznaczona dla Klientów Zakładu. Znajdziesz tu szczegółowe informacje dotyczące:

  • podłączenia do zarządzanych przez ZWiK sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej,
  • niezbędnych zapewnień, warunków czy uzgodnień w zakresie podłączeń do sieci wod-kan,
  • rodzajów, sposobów i dokumentów niezbędnych do zawarcia umów na usługi świadczone przez ZWiK,
  • rozliczeń i płatności za wystawione przez ZWiK faktury,
  • wodomierzy i plomb przy wodomierzach (głównych, dodatkowych),
  • sposobu zgłaszania skarg i reklamacji,
  • sposobu zgłaszania awarii,
  • innych usług świadczonych przez Zakład (dowóz wody na budowę, wywóz nieczystości ciekłych, udrażnianie kanalizacji, itp.)