Podłączenie do sieci

Podłączenie do sieci

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – KROK PO KROKU

 1. Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 2. W oparciu o otrzymane warunki Inwestor wybiera ścieżkę realizacji przyłącza:
  WARIANT 1 – na podstawie wydanych warunków przyłączenia oraz planu sytuacyjnego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (art. 19a ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
  WARIANT 2 (ZALECANY W PRZYPADKU PRZYŁĄCZY WYBIEGAJĄCYCH POZA OBRĘB DZIAŁKI INWESTORA) – poprzez zgłoszenie do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu przyłącza/-y wykonanego przez projektanta). Projekt wymaga UZGODNIENIA w Dziale technicznym.
 3. Pisemne zgłoszenie w Dziale Technicznym zamiaru przystąpienia do budowy przyłączy przez Inwestora lub Wykonawcę.
 4. Realizacja wpięć do sieci przez ZWiK i budowa przyłączy wod-kan przez Wykonawcę Inwestora lub ZWiK.
 5. Zgłoszenie, przez Inwestora lub Wykonawcę, przyłącza do odbioru w Dziale technicznym i dokonanie odbioru technicznego oraz sporządzenie Notatki z odbioru częściowego przez ZWiK.
 6. Złożenie wniosku w Dziale technicznym o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
 7. Podpisanie przez Inwestora umowy i montaż wodomierza przez ZWiK.
 8. Dostarczenie do ZWiK inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi przyłączami.
 9. Sporządzenie protokołu odbioru technicznego przyłącza.