Historia

Tak to się zaczęło...

Historia miejskich wodociągów w Świeciu sięga roku 1908, kiedy to powstała pierwsza stacja uzdatniania wody przy ulicy Parkowej i ułożono pierwsze kilometry sieci wodociągowej.

Woda dostarczana była do miasta za pomocą 2 pomp tłokowych. Nie wykonywano wówczas analiz chemicznych wody, a jedynie badano ją pod względem bakteriologicznym 4 razy w roku. Systematyczna rozbudowa wodociągów spowodowała, że w 1929 r. wszystkie nieruchomości w mieście przyłączone były do sieci wodociągowej.

Rok 1914 to początek rozbudowy sieci kanalizacyjnej w mieście. Kanalizacja wykonana była z rur kamionkowych. Miasto miało dwie oczyszczalnie ścieków, z czego tylko jedna pracowała. Druga – wybudowana jeszcze przed wojną – nie była uruchomiona i ścieki trafiały do rzeki bez oczyszczenia.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku miał miejsce dynamiczny rozwój przemysłowy miasta, w konsekwencji czego rozpoczęto odwierty studni głębinowych w Morsku, gdzie  umiejscowiono nowe ujęcie pokrywające rosnące zapotrzebowanie ludności na wodę.

W latach 80-tych powstały kolejne ujęcia i stacje uzdatniania wody przy ulicach: Słowackiego, Żwirki i Wigury oraz Sienkiewicza. W 1995 roku wybudowano pierwszy stopień filtracji dla stacji uzdatniania wody w Morsku. Stacja ta do dziś – stanowi  podstawowe źródło wody dla miasta. W 2007 roku, rozpoczęto modernizację Stacji, wybudowano zbiornik wody czystej a w 2009 r. zakończono realizację drugiego stopnia filtracji.

W 1996 roku uruchomiono mechaniczną oczyszczalnię ścieków przy ul. Bydgoskiej. W 2015 roku oczyszczalnię zmodernizowano i rozbudowano.

1992 roku, po zmianie formy własności i przejęciu przez Gminę zadań związanych z dostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków, powstała Spółka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ze 100% udziałem Gminy. Jest to kolejna forma działania po:

  • Zakładzie Wodociągów,
  • Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołanym przez Naczelnika Miasta,
  • Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy powołanym przez Wojewodę i powstałym po podziale terytorialnym w 1975 roku.

Świecie ul. Parkowa 3 lata 1908 – 1992

Tak było...

Świecie ul. Parkowa 3 lata 2000 – 2014

Zmieniamy się dla Ciebie...

Świecie ul. Parkowa 3 dziś…

Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych przed i po modernizacji w 2016 roku