Warunki / Uzgodnienia

Warunki / Uzgodnienia

Wydane przez ZWiK Sp. z o.o. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej bądź też na budowę sieci wod-kan są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego sieci lub przyłączy wod-kan.

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci lub na budowę sieci

W celu wydania warunków przyłączenia do sieci lub budowę sieci należy:

Wniosek wraz z załącznikami wysłać pocztą na adres ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie lub złożyć w siedzibie Spółki – Biuro obsługi zarządu – POKÓJ NR 5 (I piętro).

Za wydane warunków przyłączenia nie pobiera się opłat.

Od 19.09.2020 r. ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu nie wydaje ZAPEWNIEŃ NA PODŁĄCZENIE DO SIECI.

UWAGA!!! Warunki przyłączenia do sieci wydane przez ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania i są wiążące dla stanu prawnego, który istniał w dniu ich wydania. 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki: na BIUROFONIE wybrać NR 4 – DZIAŁ TECHNICZNY lub telefonicznie 52 3324596 wew. 46 i 35.

Uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod-kan

Uzgodnienie projektu budowlanego:

  • przyłączy wod-kan,
  • sieci wodociągowej,
  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • sieci kanalizacji ogólnospławnej,
  • projekty inne dotyczące kolizji z w/w sieciami.

W celu uzgodnienia projektu budowlanego należy:

  • wystąpić z krótkim pismem, w którym oznaczony będzie wnioskodawca i zakres który ma zostać uzgodniony,
  • załączyć do wniosku minimum 2 egzemplarze projektu (przyłączy wod-kan i sieci wod-kan).

Wniosek wraz z mapą wysłać pocztą na adres ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie lub złożyć w siedzibie Spółki – Dział techniczny – pokój nr 4.

Za uzgodnienie projektu sieci i przyłączy wod-kan pobierana jest opłata.

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki: na BIUROFONIE wybrać NR 4 – DZIAŁ TECHNICZNY lub telefonicznie 52 3324596 wew. 46.