Skargi i reklamacje

Skargi i reklamacje

Zgodnie z §21 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie wprowadzonego Uchwałą Nr 272/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2021 r. Odbiorcy Usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług. Reklamacje mogą dotyczyć:

 • wysokości opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo (faktury),
 • ilości i jakości usług.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu składającego reklamację,
 • przedmiot reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
 • uzasadnienie,
 • informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamacje,
 • podpis.

Reklamacja faktury

Jeżeli stwierdzicie Państwo, że wystawiona faktura zawiera błędy macie prawo reklamacji tej faktury. Korekta rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być wykonana w następujących przypadkach:

 • stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. pomyłka w odczycie);
 • błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego (w tym przypadku niezbędna będzie ekspertyza tego urządzenia),
 • awarii przyłącza wodociągowego – istnieje możliwość odstąpienia od naliczenia części opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji (do tego celu niezbędne jest udokumentowanie awarii przez Odbiorcę Usług oraz kontrola pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu w terenie).

UWAGA!!! Zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży zgłoszenie przez Odbiorcę Usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca Usług dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W przypadku uznania reklamacji sporządzona zostanie faktura korygująca. Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy Usług, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

Skarga na jakość wody

Woda wtłaczana do sieci wodociągowej podlega regularnym kontrolom zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym (Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna). Stały nadzór nad jej jakością daje nam pewność, że spełnia ona wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bardzo często można zaobserwować występowanie efektu „białej wody” przy poborze z kranu. Świadczy to nie o tym, że woda jest chlorowana (ponieważ chlorowanie wody ma miejsce tylko w przypadku ingerencji w wewnętrzną sieć wodociągową) a jedynie o obecności tlenu, który jest niezbędny w procesach uzdatniania wody. Dodatkowym czynnikiem potęgującym efekt widocznego natlenienia wody jest obecność sitek na kranach (można spróbować zdemontować sitko, sprawdzić czy nie jest zanieczyszczone, w miarę potrzeby przepłukać gorącą wodą i zamontować  z powrotem).

Jeżeli zauważycie Państwo inne pogorszenie jakości dostarczanej wody, należy niezwłocznie skontaktować się z Zakładem.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące JAKOŚCI WODY przyjmowane są:

 • telefonicznie pod nr 52 332 45 96 wew. 37
 • faxem pod nr 52 332 45 98
 • e-mailem zwik@zwik.com.pl
 • osobiście w BIURZE OBSŁUGI ZARZĄDU – I PIĘTRO POKÓJ NR 5