O firmie

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pozyskiwanie, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych;
 • eksploatacja oczyszczalni i podczyszczalni ścieków;
 • wywóz nieczystości ciekłych;
 • udrażnianie kanalizacji;
 • eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie obrotu armaturą.

Kierunki działań podjęte przez Zakład w celu poprawy efektywności pracy:

 • zwiększenie nakładów finansowych na modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej;
 • automatyzacja procesów technologicznych i eksploatacyjnych;
 • inwestowanie w materiały gwarantujące bezawaryjną pracę i długi okres użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • budowa parku sprzętu specjalistycznego.