Cennik

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Cennik usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o.

W dniu 18 maja 2023 roku weszły w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją GD.RZT.70.88.76.2022/D.MW z dnia 28.04.2023 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 maja 2023 r.

Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat.

Link do strony: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-88-76-2022-d-mw.html

 

TARYFY I CENNIKI OBOWIĄZUJĄCE

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. od 01.04.2024 r. - NOWOŚĆ

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 01.04.2024 r.

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto

(zł)

1 Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody*
1.1 Odłączenie od sieci wodociągowej wynikające

z zadłużenia klienta i/lub nielegalnego poboru wody

0 0
1.2 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności

(kwota obejmuje ponowny montaż wodomierza w przygotowanym miejscu – wyłącznie w sytuacji, kiedy nie doszło do odcięcia przyłącza przy sieci wodociągowej)

szt. 289,66 23% 356,28
2 Opłaty związane z samowolnym działaniem Klienta łamiącym postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy Odbiorcą usług a Przedsiębiorstwem*
2.1 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Odbiorcę usług zerwania/uszkodzenia plomby) szt. 23,39 23% 28,77
2.2 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza w przypadku zerwania plomb z przyczyn nie leżących po stronie ZWiK Sp. z o.o. komplet 65,93 23% 81,09
2.3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług komplet 207,35 23% 255,04
2.4 Wymiana nakładki zdalnego odczytu na wodomierz uszkodzonej z winy Odbiorcy usług komplet 301,83 23% 371,25
2.5 Samowolna zmiana miejsca montażu wodomierza głównego kalkulacja indywidualna
3 Eksploatacja sieci wodociągowej*/**
3.1 Wymiana wodomierza dodatkowego DN15 (bez nakładki radiowej) wraz z oplombowaniem*** komplet 134,87 23% 165,89
3.2 Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego DN15
z nakładką do systemu radiowego (cena zawiera koszt wodomierza, nakładki na wodomierz, programowania nakładki) wraz z oplombowaniem***
komplet 329,93 23% 405,81
3.3 Kontrola i oplombowanie wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza) komplet 50,69 23% 62,35
3.4 Montaż/wymiana nakładki do systemu odczytu radiowego (cena zawiera koszt nakładki na wodomierz i jej programowania)*** szt. 236,22 23% 290,55
3.5 Zamknięcie/Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym szt. 108,93 23% 133,98
3.6 Uszczelnienie dławicy zaworu szt. 82,01 23% 100,87
3.7 Wymiana zaworu kalkulacja indywidualna
3.8 Przeniesienie wodomierza ze studzienki do budynku kalkulacja indywidualna
3.9 Nieuzasadnione wezwanie pracownika ZWiK szt. 82,01 23% 100,87
3.10 Usługi na rzecz obcego przedsiębiorcy – nadzór nad pracami wykonywanymi nad urządzeniami wod-kan kalkulacja indywidualna
3.11 Badanie wydajności hydrantu szt. 74,71 23% 91,89
4 Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.1 Odbiorcy indywidualni bezpłatnie
4.2 Odbiorcy indywidualni grupowi bezpłatnie
4.3 Pozostali odbiorcy bezpłatnie
5 Uzgodnienia branżowe i pozostałe (projektów w zakresie infrastruktury wod-kan)
5.1 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 Arkusz 62,60 23% 77,00
Za kolejny arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 Arkusz 20,25 23% 24,91
5.2 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 Arkusz 74,70 23% 91,88
Za kolejny arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 Arkusz 26,30 23% 32,35
5.3 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 Arkusz 86,80 23% 106,76
Za kolejny arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 Arkusz 38,40 23% 47,23
5.4 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 Arkusz 111,00 23% 136,53
Za kolejny arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 Arkusz 62,60 23% 77,00
6 Wydanie protokołu odbioru przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
6.1 Odbiór przyłącza wodociągowego bezpłatnie
6.2 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego bezpłatnie
6.3 Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego bezpłatnie
7 Wydanie duplikatu dokumentu (np. warunki techniczne, uzgodnienie, protokół, umowa) komplet 26,02 23% 32,00
8 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (samochody osobowe i brygadowe) km 2,50 23% 3,08
 

* UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 8 Cennika

** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%.
W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%.

 *** UWAGA! Jeżeli usługa wykonywana jest w momencie wymiany wodomierza głównego – nie będą doliczane koszty dojazdu.

 

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto (zł)
9 Usługi sprzętowe **/****
9.1 Praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (KAISER I MORO) pół godziny 181,86 23% 223,69
godzina 363,72 23% 447,38
9.2 Praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem godzina 458,64 23% 564,13
9.3 Praca koparki CAT 422E godzina 161,66 23% 198,84
9.4 Wywrotka godzina 200,12 23% 246,15
10 Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (usługi wywozu w obrębie Gminy Świecie) **
10.1 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych w obrębie miasta (do 6 m3) kurs 196,41 8% 212,12
10.2 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych poza miastem (do 6 m3)

(do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika)

kurs 300,83 8% 324,90
10.3 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych w obrębie miasta (do 6 m3) kurs 214,16 8% 231,29
10.4 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych poza miastem (do 6 m3)

(do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika)

kurs 319,43 8% 344,98
10.5 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Świecie – ryczałt do 3 m3

Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

 

m3

266,60

 

58,06

8% 287,93

 

62,70

10.6 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Świecie – ryczałt do 3 m3

Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

 

m3

370,37

 

58,06

8% 400,00

 

62,70

10.7 Czyszczenie (płukanie) zbiornika samochodem ciśn.

(usługa dodatkowa w ramach 1 kursu opróżniania i wywozu w sytuacji, gdy pojemność pojazdu pozwala zabrać wodę zużytą do płukania)

szt. 48,41 8% 52,28
10.8 Usługa dostawy wody przemysłowej (2 m3)**** kurs 98,21 8% 106,07
10.9 Kurs pojazdem do 6 m3 w obrębie miasta**** kurs 153,61 8% 165,90
11 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (pojazdy z Lp. 9) km 5,31 23% 6,53
 ** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%. W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%. 

**** UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 11 Cennika.

Cennik stawek za przyjmowanie nieczystości ciekłych od 01.01.2024

Cennik za odbiór nieczystości ciekłych w punktach zlewnych (ścieki dowożone do stacji zlewnych)*

Lp. Rodzaj Jednostka Cena

netto

(zł)

Vat Cena brutto

(zł)

1 Nieczystości ciekłe bytowe m3 8,56 8% 9,24
2 Nieczystości ciekłe przemysłowe m3 12,11 8% 13,08
3 Nieczystości ciekłe z przenośnych kabin sanitarnych m3 65,91 8% 71,18
4 Nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych  oczyszczalni ścieków* m3 58,06 8% 62,70
5 Osady/szlamy z osadników m3 117,12 8% 126,49
6 Osady/szlamy z czyszczenia kanalizacji m3 315,00 8% 340,20

* Dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie i Gminy Bukowiec.

Wykonywanie usług komunalnych odbywa się na podstawie zawartych umów lub pisemnych zleceń na wykonywanie konkretnej usługi.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od 18 maja 2023 r.

Opłaty netto i brutto za wodę i ścieki obowiązujące od 18.05.2023 r.

Okres obowiązywania cen i stawek opłat

Od 18.05.2023 r. do 17.05.2024 r. Od 18.05.2024 r. do 17.05.2025 r.

Od 18.05.2025 r. do 17.05.2026 r.

Rodzaj odbiorcy

Woda

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Ścieki

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Woda

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Ścieki

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Woda

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Ścieki

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Odbiorca pobierający wodę; Odbiorca odprowadzający ścieki bytowe; Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki bytowe

(GRUPY: 1, 3, 4, 9)

3,59

3,88

5,34

5,77

3,74

4,04

5,53

5,97

3,87

4,18

5,59

6,04 

Odbiorca pobierający wodę przemysłową; Odbiorca odprowadzający ścieki przemysłowe; Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki przemysłowe

(GRUPY: 7, 8, 10, 11)

3,61

3,90

6,50

7,02

3,76

4,06

6,65

7,18

3,90

4,21

6,67

 7,20

* stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%

Opłaty abonamentowe netto i brutto obowiązujące od 18.05.2023 r.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis taryfowej grupy odbiorców Okres rozliczeniowy Od 18.05.2023 r. do 17.05.2024 r.

zł/okres rozliczeniowy
netto

zł/okres rozliczeniowy
brutto*

Od 18.05.2024 r. do 17.05.2025 r.

zł/okres rozliczeniowy
netto

zł/okres rozliczeniowy
brutto*

Od 18.05.2025 r. do 17.05.2026 r.

zł/okres rozliczeniowy
netto

zł/okres rozliczeniowy
brutto*

POBÓR WODY

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW POBÓR WODY ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW POBÓR WODY

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Grupa 1

Odbiorca: pobierający wodę;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 7,27

7,85

7,51

8,11

7,68

8,29

Grupa 3

Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki bytowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 3,95

4,27

4,05

4,37

4,06

4,38

4,16

4,49

4,14

4,47

4,24

 4,58

Grupa 4

Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki bytowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

2 m-ce 3,33

3,60

3,33

3,60

3,46

3,74

3,46

3,74

3,54

3,82

3,54

3,82 

Grupa 7

Odbiorca: pobierający wodę przemysłową; odprowadzający ścieki przemysłowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

2 m-ce 5,73

6,19

6,13

6,62

5,78

6,24

6,18

6,67

5,86

6,33

6,26

 6,76

Grupa 8

Odbiorca: pobierający wodę przemysłową; odprowadzający ścieki przemysłowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

1 m-c 4,53

4,89

4,73

5,11

4,62

4,99

4,82

5,21

4,70

5,08

4,90

 5,29

Grupa 9

Odbiorca: odprowadzający ścieki bytowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 7,37

7,96

7,61

8,22

7,78

8,40 

Grupa 10 Odbiorca: odprowadzający ścieki przemysłowe;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

1 m-c 8,05

8,69

8,27

8,93

8,44

 9,12

Grupa 11

Odbiorca: pobierający wodę przemysłową;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

1 mc 7,85

8,48

8,07

8,72

8,24

8,90

* stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujące od 18 maja 2023 r.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa

Rodzaj substancji

Jednostka Wartość dopuszczalna Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń Stawka netto od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

Stawka netto od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

Stawka netto od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

I

TEMPERATURA oC 35 za przekroczenie

o 1 stopień Celsjusza dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień w m3

1,00

1,08

1,00

1,08

1,00

1,08

II

ODCZYN – PH przedział 6,5 – 9,5 za przekroczenie

o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy

1 pH w m3

6,92

7,47

7,01

7,57

7,06

7,62

III

BZT5, CHZT, ZAWIESINY OGÓLNE,

FOSFOR OGÓLNY, AZOT AMONOWY, CHLORKI, SIARCZANY, SUBSTANCJE EKSTRAHUJĄCE SIĘ ETEREM NAFTOWYM, FENOLE LOTNE, WĘGLOWODORY ROPOPOCHODNE, NIKIEL, MIEDŹ, KADM, OŁÓW, RTĘĆ, CYNK, CHROM,

INNE WG ROZPORZĄDZENIA

mg/l wg umowy

i rozporządzenia

za przekroczenie do 50% wartości dopuszczalnej, za każdy m3 3,46

3,74

3,51

3,79

3,53

3,81

za przekroczenie od 51 do 100% wartości dopuszczalnej,

za każdy m3

6,92

7,47

7,01

7,57

7,06

7,62

za przekroczenie od 101% do 150% wartości dopuszczalnej,

za każdy m3

10,38

11,21

10,52

11,36

10,59

11,44

za przekroczenie powyżej 150% wartości dopuszczalnej,

za każdy m3

13,84

14,95

14,02

15,14

14,12

15,25

 

 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757 t.j. z późn. zm.) oraz umowy z Mondi S.A.
 2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia są wyniki przeprowadzonych pomiarów stanu i składu uśrednionej próby z trzykrotnego poboru ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w jednakowych odstępach czasu lub próby średniodobowej pobranej za pomocą urządzenia do automatycznego poboru.
 3. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych.
 4. Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników określonych w Tabeli jako Grupa I i II (za każdy wskaźnik) oraz opłaty za przekroczenie wskaźników określonych w Tabeli jako Grupa III (według tego wskaźnika za przekroczenie którego opłata jest najwyższa).
 5. Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia (tj. od dnia kontroli). Wstrzymanie naliczania opłaty następuje w dniu wpłynięcia wniosku o ponowną kontrolę. Zaprzestanie naliczania warunkowane jest ustaniem przekroczenia – potwierdzonym wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
 6. Okresem rozliczeniowym dla opłat za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń jest miesiąc.
 7. Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
 8. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. od 01.02.2023 r. do 31.03.2024 r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 01.02.2023 r. do 31.03.2024 r.

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto

(zł)

1 Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody*
1.1 Odłączenie od sieci wodociągowej wynikające

z zadłużenia klienta i/lub nielegalnego poboru wody

0 0
1.2 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności

(kwota obejmuje ponowny montaż wodomierza w przygotowanym miejscu – wyłącznie w sytuacji, kiedy nie doszło do odcięcia przyłącza przy sieci wodociągowej)

szt. 257,75 23% 317,03
2 Opłaty związane z samowolnym działaniem Klienta łamiącym postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy Odbiorcą usług a Przedsiębiorstwem*
2.1 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Odbiorcę usług zerwania/uszkodzenia plomby) szt. 22,25 23% 27,37
2.2 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza w przypadku zerwania plomb z przyczyn nie leżących po stronie ZWiK Sp. z o.o. komplet 63,42 23% 78,01
2.3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług komplet 188,30 23% 231,61
2.4 Wymiana nakładki zdalnego odczytu na wodomierz uszkodzonej z winy Odbiorcy usług komplet 244,95 23% 301,29
2.5 Samowolna zmiana miejsca montażu wodomierza głównego kalkulacja indywidualna
3 Eksploatacja sieci wodociągowej*/**
3.1 Wymiana wodomierza dodatkowego DN15 (bez nakładki radiowej) wraz z oplombowaniem*** komplet 123,05 23% 151,35
3.2 Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego DN15
z nakładką do systemu radiowego (cena zawiera koszt wodomierza, nakładki na wodomierz, programowania nakładki) wraz z oplombowaniem***
komplet 295,34 23% 363,27
3.3 Kontrola i oplombowanie wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza) komplet 48,45 23% 59,59
3.4 Montaż/wymiana nakładki do systemu odczytu radiowego (cena zawiera koszt nakładki na wodomierz i jej programowania)*** szt. 201,68 23% 248,07
3.5 Zamknięcie/Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym szt. 101,20 23% 124,48
3.6 Uszczelnienie dławicy zaworu szt. 76,21 23% 93,74
3.7 Wymiana zaworu kalkulacja indywidualna
3.8 Przeniesienie wodomierza ze studzienki do budynku kalkulacja indywidualna
3.9 Nieuzasadnione wezwanie pracownika ZWiK szt. 76,21 23% 93,74
3.10 Usługi na rzecz obcego przedsiębiorcy – nadzór nad pracami wykonywanymi nad urządzeniami wod-kan kalkulacja indywidualna
3.11 Badanie wydajności hydrantu szt. 69,43 23% 85,40
4 Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.1 Odbiorcy indywidualni bezpłatnie
4.2 Odbiorcy indywidualni grupowi bezpłatnie
4.3 Pozostali odbiorcy bezpłatnie
5 Uzgodnienia branżowe i pozostałe (projektów w zakresie infrastruktury wod-kan)
5.1 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 Arkusz 60,50 23% 74,42
Za kolejny arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 Arkusz 18,15 23% 22,32
5.2 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 Arkusz 72,60 23% 89,30
Za kolejny arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 Arkusz 24,20 23% 29,77
5.3 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 Arkusz 84,70 23% 104,18
Za kolejny arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 Arkusz 36,30 23% 44,65
5.4 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 Arkusz 108,90 23% 133,95
Za kolejny arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 Arkusz 60,50 23% 74,42
6 Wydanie protokołu odbioru przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
6.1 Odbiór przyłącza wodociągowego bezpłatnie
6.2 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego bezpłatnie
6.3 Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego bezpłatnie
7 Wydanie duplikatu dokumentu (np. warunki techniczne, uzgodnienie, protokół, umowa) komplet 24,39 23% 30,00
8 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (samochody osobowe i brygadowe) km 2,50 23% 3,08
 

* UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 8 Cennika

** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%.
W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%.

 *** UWAGA! Jeżeli usługa wykonywana jest w momencie wymiany wodomierza głównego – nie będą doliczane koszty dojazdu.

 

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto (zł)
9 Usługi sprzętowe **/****
9.1 Praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (KAISER I MORO) pół godziny 175,61 23% 216,00
godzina 351,22 23% 432,00
9.2 Praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem godzina 447,07 23% 549,90
9.3 Praca koparki CAT 422E godzina 152,44 23% 187,50
9.4 Wywrotka godzina 192,60 23% 236,90
10 Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (usługi wywozu w obrębie Gminy Świecie) **
10.1 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych w obrębie miasta (do 6 m3) kurs 185,00 8% 199,80
10.2 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych poza miastem (do 6 m3)

(do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika)

kurs 300,83 8% 324,90
10.3 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych w obrębie miasta (do 6 m3) kurs 203,60 8% 219,89
10.4 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych poza miastem (do 6 m3)

(do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika)

kurs 319,43 8% 344,98
10.5 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Świecie – ryczałt do 3 m3

Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

 

m3

257,41

 

56,70

8% 278,00

 

61,24

10.6 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Świecie – ryczałt do 3 m3

Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

 

m3

370,37

 

56,70

8% 400,00

 

61,24

10.7 Czyszczenie (płukanie) zbiornika samochodem ciśn.

(usługa dodatkowa w ramach 1 kursu opróżniania i wywozu w sytuacji, gdy pojemność pojazdu pozwala zabrać wodę zużytą do płukania)

szt. 42,50 8% 45,90
10.8 Usługa dostawy wody przemysłowej (2 m3)**** kurs 87,96 8% 95,00
10.9 Kurs pojazdem do 6 m3 w obrębie miasta**** kurs 144,59 8% 156,16
11 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (pojazdy z Lp. 9) km 5,00 23% 6,15
 ** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%. W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%. 

**** UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 11 Cennika.

CENNIKI ARCHIWALNE

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od 17 lipca 2021 r. do 17.05.2023 r.

Opłaty netto i brutto za wodę i ścieki obowiązujące od 17.07.2021 r.

Okres obowiązywania cen i stawek opłat

Od 17.07.2021 r. do 16.07.2022 r. Od 17.07.2022 r. do 16.07.2023 r.

Od 17.07.2023 r. do 16.07.2024 r.

Rodzaj odbiorcy

Woda

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Ścieki

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Woda

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Ścieki

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Woda

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Ścieki

zł/m3 netto

zł/m3 brutto*

Odbiorca pobierający wodę; Odbiorca odprowadzający ścieki bytowe; Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki bytowe

(GRUPY: 1, 3, 4, 9, 11)

3,01

3,25

4,49

4,85

3,10

3,35

4,62

4,99

3,19

3,45

4,75

5,13

Odbiorca pobierający wodę; Odbiorca odprowadzający ścieki przemysłowe; Odbiorca pobierający wodę i odprowadzający ścieki przemysłowe

(GRUPY: 7, 8, 10)

3,01

3,25

5,49

5,93

3,10

3,35

5,61

6,06

3,19

3,45

5,77

6,23

* stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%

Opłaty abonamentowe netto i brutto obowiązujące od 17.07.2021 r.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Opis taryfowej grupy odbiorców Okres rozliczeniowy Od 17.07.2021 r. do 16.07.2022 r.

zł/okres rozliczeniowy
netto

zł/okres rozliczeniowy
brutto*

Od 17.07.2022 r. do 16.07.2023 r.

zł/okres rozliczeniowy
netto

zł/okres rozliczeniowy
brutto*

Od 17.07.2023 r. do 16.07.2024 r.

zł/okres rozliczeniowy
netto

zł/okres rozliczeniowy
brutto*

POBÓR WODY

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW POBÓR WODY ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW POBÓR WODY

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Grupa 1

Odbiorca: pobierający wodę;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 5,56

6,00

5,74

6,20

5,86

6,33

Grupa 3

Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki bytowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 3,09

3,34

3,19

3,45

3,18

3,43

3,28

3,54

3,25

3,51

3,39

3,66

Grupa 4

Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki bytowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 2,46

2,66

2,46

2,66

2,56

2,76

2,56

2,76

2,61

2,82

2,61

2,82

Grupa 7

Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki przemysłowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

2 m-ce 4,87

5,26

5,26

5,68

5,04

5,44

5,44

5,88

5,05

5,45

5,56

6,00

Grupa 8

Odbiorca: pobierający wodę; odprowadzający ścieki przemysłowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

1 m-c 3,67

3,96

3,87

4,18

3,80

4,10

4,00

4,32

3,83

4,14

4,09

4,42

Grupa 9

Odbiorca: odprowadzający ścieki bytowe;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 1,5-2,5

2 m-ce 5,66

6,11

5,84

6,31

6,00

6,48

Grupa 10 Odbiorca: odprowadzający ścieki przemysłowe;

Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

1 m-c 6,33

6,84

6,58

7,11

6,67

7,20

Grupa 11

Odbiorca: pobierający wodę;

Rozliczenia: w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

Przepustowość Qn 15-50

1 mc 6,14

6,63

6,36

6,87

6,44

6,96

* stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujące od 17 lipca 2021 r. do 17.05.2023 r.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa

Rodzaj substancji

Jednostka Wartość dopuszczalna Przekroczenie wskaźnika zanieczyszczeń Stawka netto od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

Stawka netto od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

Stawka netto od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

I

TEMPERATURA oC 35 za przekroczenie

o 1 stopień Celsjusza dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień w m3

1,00

1,08

1,00

1,08

1,00

1,08

II

ODCZYN – PH przedział 6,5 – 9,5 za przekroczenie

o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy

1 pH w m3

5,49

5,93

5,61

6,06

5,77

6,23

III

BZT5, CHZT, ZAWIESINY OGÓLNE,

FOSFOR OGÓLNY, AZOT AMONOWY, CHLORKI, SIARCZANY, SUBSTANCJE EKSTRAHUJĄCE SIĘ ETEREM NAFTOWYM, FENOLE LOTNE, WĘGLOWODORY ROPOPOCHODNE, NIKIEL, MIEDŹ, KADM, OŁÓW, RTĘĆ, CYNK, CHROM,

INNE WG ROZPORZĄDZENIA

mg/l wg umowy

i rozporządzenia

za przekroczenie do 50% wartości dopuszczalnej, za każdy m3 2,75

2,97

2,81

3,03

2,89

3,12

za przekroczenie od 51 do 100% wartości dopuszczalnej,

za każdy m3

5,49

5,93

5,61

6,06

5,77

6,23

za przekroczenie od 101% do 150% wartości dopuszczalnej,

za każdy m3

8,24

8,90

8,42

9,09

8,66

9,35

za przekroczenie powyżej 150% wartości dopuszczalnej,

za każdy m3

16,47

17,79

16,83

18,18

17,31

18,69

 

 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757 t.j. z późn. zm.) oraz umowy z Mondi S.A.
 2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia są wyniki przeprowadzonych pomiarów stanu i składu uśrednionej próby z trzykrotnego poboru ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w jednakowych odstępach czasu lub próby średniodobowej pobranej za pomocą urządzenia do automatycznego poboru.
 3. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych.
 4. Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników określonych w Tabeli jako Grupa I i II (za każdy wskaźnik) oraz opłaty za przekroczenie wskaźników określonych w Tabeli jako Grupa III (według tego wskaźnika za przekroczenie którego opłata jest najwyższa).
 5. Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia (tj. od dnia kontroli). Wstrzymanie naliczania opłaty następuje w dniu wpłynięcia wniosku o ponowną kontrolę. Zaprzestanie naliczania warunkowane jest ustaniem przekroczenia – potwierdzonym wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.
 6. Okresem rozliczeniowym dla opłat za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń jest miesiąc.
 7. Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
 8. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.

 

Cennik stawek za przyjmowanie nieczystości ciekłych od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Cennik za odbiór nieczystości ciekłych w punktach zlewnych (ścieki dowożone do stacji zlewnych)*

Lp. Rodzaj Jednostka Cena

netto

(zł)

Vat Cena brutto

(zł)

1 Nieczystości ciekłe bytowe m3 8,12 8% 8,77
2 Nieczystości ciekłe przemysłowe m3 11,84 8% 12,79
3 Nieczystości ciekłe z przenośnych kabin sanitarnych m3 52,93 8% 57,16
4 Nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych  oczyszczalni ścieków* m3 56,70 8% 61,24
5 Osady/szlamy z osadników m3 116,51 8% 125,83
6 Osady/szlamy z czyszczenia kanalizacji m3 315,00 8% 340,20

* Dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie i Gminy Bukowiec.

Wykonywanie usług komunalnych odbywa się na podstawie zawartych umów lub pisemnych zleceń na wykonywanie konkretnej usługi.

Cennik stawek za przyjmowanie nieczystości ciekłych 01.01.2022 - 31.12.2022 archiwalny

Cennik za odbiór nieczystości ciekłych w punktach zlewnych (ścieki dowożone do stacji zlewnych)*

Lp. Rodzaj Jednostka Cena

netto

(zł)

Vat Cena brutto

(zł)

1 Nieczystości ciekłe bytowe m3 7,03 8% 7,59
2 Nieczystości ciekłe przemysłowe m3 10,49 8% 11,33
3 Nieczystości ciekłe z przenośnych kabin sanitarnych m3 52,93 8% 57,16
4 Osady/szlamy z przydomowych oczyszczalni ścieków** m3 42,53 8% 45,93
5 Osady/szlamy z osadników m3 116,51 8% 125,83
6 Osady/szlamy z czyszczenia kanalizacji m3 288,00 8% 311,04

* Ceny ustalone w niniejszym cenniku obowiązują od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

** Dotyczy wyłącznie przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Świecie i Gminy Bukowiec.

Wykonywanie usług komunalnych odbywa się na podstawie zawartych umów lub pisemnych zleceń na wykonywanie konkretnej usługi.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. od 01.02.2023 r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 01.02.2023 r. 

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto

(zł)

1 Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody*
1.1 Odłączenie od sieci wodociągowej wynikające

z zadłużenia klienta i/lub nielegalnego poboru wody

0 0
1.2 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności

(kwota obejmuje ponowny montaż wodomierza w przygotowanym miejscu – wyłącznie w sytuacji, kiedy nie doszło do odcięcia przyłącza przy sieci wodociągowej)

szt. 257,75 23% 317,03
2 Opłaty związane z samowolnym działaniem Klienta łamiącym postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy Odbiorcą usług a Przedsiębiorstwem*
2.1 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza (w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez Odbiorcę usług zerwania/uszkodzenia plomby) szt. 22,25 23% 27,37
2.2 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza w przypadku zerwania plomb z przyczyn nie leżących po stronie ZWiK Sp. z o.o. komplet 63,42 23% 78,01
2.3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług komplet 188,30 23% 231,61
2.4 Wymiana nakładki zdalnego odczytu na wodomierz uszkodzonej z winy Odbiorcy usług komplet 244,95 23% 301,29
2.5 Samowolna zmiana miejsca montażu wodomierza głównego kalkulacja indywidualna
3 Eksploatacja sieci wodociągowej*/**
3.1 Wymiana wodomierza dodatkowego DN15 (bez nakładki radiowej) wraz z oplombowaniem*** komplet 123,05 23% 151,35
3.2 Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego DN15
z nakładką do systemu radiowego (cena zawiera koszt wodomierza, nakładki na wodomierz, programowania nakładki) wraz z oplombowaniem***
komplet 295,34 23% 363,27
3.3 Kontrola i oplombowanie wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza) komplet 48,45 23% 59,59
3.4 Montaż/wymiana nakładki do systemu odczytu radiowego (cena zawiera koszt nakładki na wodomierz i jej programowania)*** szt. 201,68 23% 248,07
3.5 Zamknięcie/Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym szt. 101,20 23% 124,48
3.6 Uszczelnienie dławicy zaworu szt. 76,21 23% 93,74
3.7 Wymiana zaworu kalkulacja indywidualna
3.8 Przeniesienie wodomierza ze studzienki do budynku kalkulacja indywidualna
3.9 Nieuzasadnione wezwanie pracownika ZWiK szt. 76,21 23% 93,74
3.10 Usługi na rzecz obcego przedsiębiorcy – nadzór nad pracami wykonywanymi nad urządzeniami wod-kan kalkulacja indywidualna
3.11 Badanie wydajności hydrantu szt. 69,43 23% 85,40
4 Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.1 Odbiorcy indywidualni bezpłatnie
4.2 Odbiorcy indywidualni grupowi bezpłatnie
4.3 Pozostali odbiorcy bezpłatnie
5 Uzgodnienia branżowe i pozostałe (projektów w zakresie infrastruktury wod-kan)
5.1 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 Arkusz 60,50 23% 74,42
Za kolejny arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500 Arkusz 18,15 23% 22,32
5.2 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 Arkusz 72,60 23% 89,30
Za kolejny arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500 Arkusz 24,20 23% 29,77
5.3 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 Arkusz 84,70 23% 104,18
Za kolejny arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500 Arkusz 36,30 23% 44,65
5.4 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 Arkusz 108,90 23% 133,95
Za kolejny arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500 Arkusz 60,50 23% 74,42
6 Wydanie protokołu odbioru przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
6.1 Odbiór przyłącza wodociągowego bezpłatnie
6.2 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego bezpłatnie
6.3 Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego bezpłatnie
7 Wydanie duplikatu dokumentu (np. warunki techniczne, uzgodnienie, protokół, umowa) komplet 24,39 23% 30,00
8 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (samochody osobowe i brygadowe) km 2,50 23% 3,08
 

* UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 8 Cennika

** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%.
W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%.

 *** UWAGA! Jeżeli usługa wykonywana jest w momencie wymiany wodomierza głównego – nie będą doliczane koszty dojazdu.

 

Lp. Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat Cena brutto (zł)
9 Usługi sprzętowe **/****
9.1 Praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (KAISER I MORO) pół godziny 175,61 23% 216,00
godzina 351,22 23% 432,00
9.2 Praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem godzina 447,07 23% 549,90
9.3 Praca koparki CAT 422E godzina 152,44 23% 187,50
9.4 Wywrotka godzina 192,60 23% 236,90
10 Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (usługi wywozu w obrębie Gminy Świecie) **
10.1 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych w obrębie miasta (do 6 m3) kurs 185,00 8% 199,80
10.2 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych poza miastem (do 6 m3)

(do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika)

kurs 300,83 8% 324,90
10.3 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych w obrębie miasta (do 6 m3) kurs 203,60 8% 219,89
10.4 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych poza miastem (do 6 m3)

(do usług wykonywanych poza obrębem gminy Świecie należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy wg poz. 11 Cennika)

kurs 319,43 8% 344,98
10.5 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie miasta Świecie – ryczałt do 3 m3

Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

 

m3

257,41

 

56,70

8% 278,00

 

61,24

10.6 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Świecie – ryczałt do 3 m3

Powyżej 3 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

 

m3

370,37

 

56,70

8% 400,00

 

61,24

10.7 Czyszczenie (płukanie) zbiornika samochodem ciśn.

(usługa dodatkowa w ramach 1 kursu opróżniania i wywozu w sytuacji, gdy pojemność pojazdu pozwala zabrać wodę zużytą do płukania)

szt. 42,50 8% 45,90
10.8 Usługa dostawy wody przemysłowej (2 m3)**** kurs 87,96 8% 95,00
10.9 Kurs pojazdem do 6 m3 w obrębie miasta**** kurs 144,59 8% 156,16
11 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta (pojazdy z Lp. 9) km 5,00 23% 6,15
 ** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%. W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%. 

**** UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 11 Cennika.

Cennik usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. od 01.06.2022 r. do 31.01.2023 r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 01.06.2022 r. 

Lp.

Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat

Cena brutto (zł)

1 Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody
1.1 Odłączenie od sieci wodociągowej wynikające z zadłużenia klienta i/lub nielegalnego poboru wody

0

0

1.2 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności (kwota obejmuje ponowny montaż wodomierza w przygotowanym miejscu – wyłącznie w sytuacji, kiedy nie doszło do odcięcia przyłącza przy sieci wodociągowej)

szt.

227,44 23%

279,75

2 Opłaty związane z samowolnym działaniem Klienta łamiącym postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy Odbiorcą usług a Przedsiębiorstwem*
2.1 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza w przypadku zgłoszenia przez Odbiorcę usług zerwania lub uszkodzenia plomby

szt.

20,25 23%

24,91

2.2 Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza w przypadku zerwania plomb z przyczyn nie leżących po stronie ZWiK Sp. z o.o.

komplet

60,49 23%

74,40

2.3 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy usług

komplet

168,18 23%

206,86

2.4 Samowolna zmiana miejsca montażu wodomierza głównego

kalkulacja indywidualna

3 Eksploatacja sieci wodociągowej*
3.1 Wymiana wodomierza dodatkowego (bez nakładki radiowej) wraz z oplombowaniem***

komplet

107,39 23%

132,09

3.2 Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego z nakładką do systemu radiowego (cena zawiera koszt wodomierza, nakładki na wodomierz, programowania nakładki) wraz z oplombowaniem***

komplet

277,98 23%

341,92

3.3 Kontrola i oplombowanie wodomierza dodatkowego (bez kosztów wodomierza)

komplet

44,60 23%

54,86

3.4 Montaż/wymiana nakładki do systemu odczytu radiowego (cena zawiera koszt nakładki na wodomierz i jej programowania)***

szt.

181,95 23%

223,80

4 Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.1 Odbiorcy indywidualni

bezpłatnie

4.2 Odbiorcy indywidualni grupowi

bezpłatnie

4.3 Pozostali odbiorcy

bezpłatnie

5 Uzgodnienia branżowe i pozostałe projektów w zakresie infrastruktury wod-kan
5.1 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500

Arkusz

55 23%

67,65

Za kolejny arkusz formatu ≤ A4 i A3, skala 1:500

Arkusz

16,5 23%

20,30

5.2 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500

Arkusz

66 23%

81,18

Za kolejny arkusz formatu ≤ A2, skala 1:500

Arkusz

22 23%

27,06

5.3 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500

Arkusz

77 23%

94,71

Za kolejny arkusz formatu ≤ A1, skala 1:500

Arkusz

33 23%

40,59

5.4 Za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500

Arkusz

99 23%

121,77

Za kolejny arkusz formatu ≤ A0, skala 1:500

Arkusz

55 23%

67,65

 

Lp.

Pozycja cennika Jednostka Cena netto (zł) Vat

Cena brutto (zł)

6 Wydanie protokołu odbioru przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
6.1 Odbiór przyłącza wodociągowego

bezpłatnie

6.2 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego

bezpłatnie

6.3 Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

bezpłatnie

7 Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej*/**
7.1 Praca sprzętu do ciśnieniowego udrażniania kanałów (KAISER I MORO)

pół godziny

157,68 23%

193,95

godzina

315,35 23%

387,88

7.2 Praca sprzętu do czyszczenia kanałów z recyklingiem

godzina

394,67 23%

485,44

7.3 Praca koparki CAT 422E

godzina

128,77 23%

158,39

7.4 Wywrotka

godzina

178,63 23%

219,71

8 Usługi wykonywane przez pojazdy asenizacyjne (usługi wywozu)**
8.1 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych w obrębie miastaryczałt do 3 m3

kurs

132,77 8%

143,39

8.2 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych w obrębie miasta – ryczałt do 6 m3

kurs

153,86 8%

166,17

8.3 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych poza miastem – ryczałt do 3 m3

kurs

201,82 8%

217,97

8.4 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych bytowych poza miastem – ryczałt do 6 m3

kurs

222,91 8%

240,74

8.5 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych w obrębie miasta – rycz. do 3m3

kurs

143,15 8%

154,60

8.6 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych w obrębie miasta – rycz. do 6 m3

kurs

174,62 8%

188,59

8.7 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych poza miastem – ryczałt do 3 m3

kurs

212,20 8%

229,18

8.8 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych przemysłowych poza miastem – ryczałt do 6 m3

kurs

243,67 8%

263,16

8.9 Opróżnianie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków – ryczałt do 2 m3

 Powyżej 2 m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

kurs

m3

265,51

42,53

8%

286,75

45,93

8.10 Czyszczenie (płukanie) zbiornika samochodem ciśn. (usługa dodatkowa w ramach 1 kursu opróżniania i wywozu w sytuacji, gdy pojemność pojazdu pozwala zabrać wodę zużytą na płukanie)

szt.

42,50 8%

45,90

8.11 Usługa dostawy wody przemysłowej (2 m3)*

kurs

76,41 8%

82,52

8.12 Kurs pojazdem do 6 m3 w obrębie miasta*

kurs

111,68 8%

120,61

9 Stawka za 1 km jazdy poza obręb miasta

km

2,50 23%

3,08

* UWAGA!!! Ceny dotyczą usług wykonywanych w obrębie Miasta Świecie. Dla usług wykonywanych poza obrębem miasta należy dodatkowo doliczyć koszt dojazdu (w obie strony) liczony, jako iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki za 1 km jazdy poza obręb miasta wg poz. 9 Cennika

 ** UWAGA! W godzinach pomiędzy 15:00 a 22:00 obowiązujące stawki zostają powiększone o 35%. W godzinach 22:00 a 7:00 i w dni wolne od pracy, obowiązujące stawki zostają powiększone o 50%.

 *** UWAGA! Jeżeli usługa wykonywana jest w momencie wymiany wodomierza głównego – nie będą doliczane koszty dojazdu.