Raport dostępności 2021

posted Mar 31 2021

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON
09052222800000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
zwik@zwik.com.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
magdam@zwik.com.pl
Telefon kontaktowy
523324596
Data
2021-03-29
Miejscowość
Świecie
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat
Powiat świecki
Gmina
Świecie (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Na parterze budynku znajdują się biura obsługi interesantów, na piętrze budynku biura zarządu i sala konferencyjna. W budynku
nie ma windy. Poziome ciągi komunikacyjne są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomiędzy korytarzami a
biurami na obu piętrach brak progów, nierówności, przewężeń, stromych lub śliskich powierzchni i innych barier ograniczających
poruszanie. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dla obiektu opracowano
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, oznaczono kierunek i drogi ewakuacyjne, opracowano procedury ewakuacyjne i
przeszkolono pracowników. Przed budynkiem brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 1
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej www.zwik.com.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania www.sisms.pl
Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
W chwili obecnej uruchomiono nową stronę zakładu: bip.zwik.com.pl. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu następujących
niezgodności i wyłączeń: część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR); nie wszystkie
dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele,
brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów itp.); zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w
życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu
publicznego; mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

 

Link do raportu Raport Dostępności 2021

ZWiK