Ochrona Danych Osobowych klauzula informacyjna Asenizacja.online

posted Gru 12 2023

 Klauzula informacyjna dotycząca systemu Asenizacja.online w ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu

 

 RODO – nowe obowiązki, wynikające z unijnego rozporządzenia, które obowiązują od 25 maja 2018 r.

Informujemy, że jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Parkowej 3 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

 Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, rzetelny i zgodnie z prawem. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane procesowi profilowania (profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się). Informacja ta ma na celu poinformowanie, w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu – przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi wywozu nieczystości ciekłych.

Komu przekazujemy dane

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dostęp do danych osobowych posiadają:

 • firma obsługująca system informatyczny online wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Firma zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym,
 • Wydział Gospodarki Odpadami i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Urzędzie Miejskim w Świeciu, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.: sądy lub organy ścigania, podmioty współpracujące przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, pocztowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że działa na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy”,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,
 • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 537),
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2022 r. poz. 1074),
 • Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757), zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miejski w Świeciu dnia 15 lipca 2002 r. (uchwała nr 1540/02),
 • Uchwały Nr 272/21 RADY MIEJSKIEJ w Świeciu z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”,
 • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1469).

Jakie Państwu przysługują uprawnienia

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów prawa. W tym celu należy udać się do siedziby firmy i wypełnić odpowiedni wniosek.

Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe w przypadku gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Okres czasu, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane.

Nasze dane kontaktowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 86-100
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000102352, NIP 559 000 49 92, REGON 090522228
e-mail: zwik@zwik.com.pl

Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych,
z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
tel. 606 873 322 e-mail: iodo@zwik.com.pl

Dane kontaktowe do Właściciela serwisu Asenizacja.online
Ścieki Polskie Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 39
61-733 Poznań
tel. 577 444 510 e-mail: kontakt@sciekipolskie.org

 

ZWiK