Zabezpiecz wodomierz na zimę

posted Gru 15 2021

IDZIE ZIMA…CHUCHAJ NA ZIMNE… I ZABEZPIECZ WODOMIERZ PRZED MROZEM

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu przypomina, że zbliżająca się zima i niskie temperatury są niebezpieczne dla instalacji wodociągowej i wodomierza!

Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych, garażach lub studzienkach.

UWAGA! Wodomierz główny jest własnością ZWiK. Dlatego zabrania się naruszania plomby na wodomierzu głównym, plomb na instalacji, dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek, przenoszenia czy demontażu wodomierza.

Natomiast zabezpieczenie miejsca, w którym zlokalizowany jest wodomierz oraz jego ochrona przed zamarznięciem i mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie Odbiorcy usług.

W przypadku zamarznięcia wodomierza lub jego mechanicznego uszkodzenia, Odbiorca usług pokrywa koszty zakupu nowego lub naprawy uszkodzonego wodomierza.

  OBOWIĄZKIEM ODBIORCY USŁUG JEST WIĘC ZABEZPIECZENIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I WODOMIERZA PRZED ZAMARZNIĘCIEM.

Jak zabezpieczyć wodomierz?

Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura tych miejsc nie powinna być niższa niż 4oC.

Dlatego należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien np. zabezpieczyć te elementy tkaninami, styropianem lub stosować czasowe ich dogrzewanie,
  • odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów,
  • w przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studni należy ją odwodnić i oczyścić oraz zwrócić uwagę na szczelne jej zamknięcie,
  • zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji.

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę skuteczniejszego chronienia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem.

Co zrobić gdy dojdzie do zamarznięcia wodomierza i awarii?

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie, utrata szczelności i wyciek wody. Wyciek wody należy bezzwłocznie zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. pod całodobowy numer tel. 52 3324596.

Spółka dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi spoczywa na Odbiorcy usług.

 Co zrobić gdy opuszczamy budynek czynny wyłącznie w sezonie letnim?

Należy przede wszystkim zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji
i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej. Wstrzymanie dopływu wody można dokonać poprzez zakręcenie zaworu głównego przy wodomierzu.

ZWiK